دوره آموزشی ماساژ آروماتراپی

1397/09/01 تعداد بازدید: 13070
دوره آموزشی ماساژ آروماتراپی

ماساژ آروماتراپی که به ماساژ ریلکسی هم معروف است از سبک های متداول ماساژ تایلندی است.

آموزش ماساژ آروماتراپی


نام استاندارد آموزش شایستگی :

ماساژ آروماتراپی

 

شرح استاندارد آموزش شایستگی :

ماساژ آروماتراپی شایستگی است در حوزه بهداشت و ایمنی که در آن فرد از عهده کارهایی از قبیل تجزیه و تحلیل ماساژ آروماتراپی، به کارگیری اصطلاحات ماساژ آروماتراپی، مشاوره جهت انتخاب روغن و عصاره گیاهی ، انجام آماده سازی اتاق، تجهیزات و لوازم کار، آماده سازی مراجعه کننده و ماساژ کامل بدن با روغن و عصاره گیاهی برآید. و با استاندارد کاربر ماساژ در ارتباط است.

 

حداقل میزان تحصیلات : دیپلم

 

تعریف دقیق استاندارد (اصطلاحی) :

فــردی اســت کــه بــا اســتفاده از حرکــات و مهــارت هــای دســتی و نیــز اســتفاده از روغــن و عصــاره گیــاهی کــه بــه طــور مــنظم و خــاص بــر روی بافــت هــای بــدن جهــت تــاثیر بــر سیســتم عصــبی مرکــزی، عضــلانی، پوســت، مفاصــل و گــردش خــون، حرکــاتی را انجــام مــی دهــد کــه بــه رفــع تــنش هــای عصــبی، گرفتگــی عضــلانی و رفــع خســتگی هــای جســمی و روحــی و افــزایش آرامــش و پوســتی شــاداب و عــاری از هــر گونــه مشــکل را بــه ارمغان می آورد.

 

اصطلاح انگلیسی استاندارد (و اصطلاحات مشابه جهانی):

Aromatherapy Massage

 

مهم ترین استانداردها و رشته های مرتبط با این استاندارد :

کاربر ماساژ

 

شامل:

- تجزیه و تحلیل ماساژ آروماتراپی
- به کارگیری اصطلاحات ماساژ آروماتراپی
- مشاوره جهت انتخاب روغن و عصاره گیاهی
- آماده سازی اتاق، تجهیزات و لوازم کار
- آماده سازی مراجعه کننده
- اجرای تکنیک های ماساژ آروماتراپی
- ماساژ آروماتراپی

 

  

آموزشگاه آزاد فنی و حرفه ای پاریز-آموزش ماساژ-آموزش کاربر ماساژ - آموزش ماساژ سوئدی-آموزش ماساژ سنگ-آموزش ماساژ تایلندی-آموزش ماساژ شیاتسو-آموزش ماساژ آروماتراپی-آموزش ماساژ دیپ تیشو-آموزش ماساژ رفلکسولوژی-آموزش ماساژ شمع-آموزش ماساژ هربال-آموزش ماساژ لاغری-آموزش ماساژ لاکچری-ماساژ صورت و دکلته

تحقیقات معدنی خود را به ما بسپارید

آموزشگاه آزاد فنی حرفه ای پاریز
© کلیه حقوق و محتوای این سایت متعلق به آموزشگاه آزاد فنی حرفه ای پاریز می باشد .